IOS App
دانلود برنامه IOS
Android App
دانلود برنامه اندروید

شرکت ستاره گان متحد یک نام معتبر و با اعتماد و شناخته شده در افغانستان که از سال 2006 بدینسو با تمامی شبکه های مخابراتی افغانستان در توزیع سیم کارت و کریدیت کارت شرکت های مخابراتی مصروف فعالیت است. شرکت ستاره گان متحد به اثر تالش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر خویش توانسته اند که با دریافت عضویت طالیي مورد اعتماد وزارت تجارت افغانستان و جوایز متعدد از شرکت مخابراتی افغانستان گردد. بر طبق تعهد شرکت ستاره گان متحد با مشتریان هموار تالش ورزیده تا تولیدات و خدمات باکیفیت را در بازار عرضه نماید که این امر در رشد کمپنی های مخابراتی رول مهم را بازی نموده بلکه باعث کسب نام و شهرت نیک برای شرکت ستاره گان متحد نیز گردیده.

چگونه گی توزیع سیمکارت و سکراچ کارت

شرکت ستاره گان متحد با داشتن خدمات توزیع سیمکارت و سکراچ کارت افتخار دارد تا برای مشتریان خویش بهترین خدمات را ارایه دهد.