IOS App
دانلود برنامه IOS
Android App
دانلود برنامه اندروید

قابل دسترس در هر مکان با محصوالت متعدد شرکت ستاره گان متحد منحیث یک شرکت پیشتاز توزیع کننده برای مرفوع ساختن نیازمندی های مردم در سال 2020 پروجه غرفه های سیار فروشات را با همکاری کمپنی مخابراتی اتصاالت آغاز نمود. هدف این پروجه فراهم نمودن سهولت برای مردم با ایجاد نمایندگی های فروشات در سراسر کشور با قابلیت دسترسی به خدمات کمپنی ها مخابراتی در مکان های عمومی در نظر گرفته شده بود. تطبیق پروجه غرفه های سیار فروشات به عنوان یکی از قابلیت های جدید و دستراورد چشم گیر و قابل پذیرش از طرف مشتریان در عرصه فروش محصوالت مخابراتی به شمار میرفت که به تعداد 100 دانه غرفه های مجهز را به منظور فروش محصوالت کمپنی مخابراتی اتصاالت از قبیل )سیم کارت، کارتهای کاغذی، بسته های انترنتی، تحویل بل برق از طریق ام حواله و غیره( در تمام کشور نصب نمودیم. ستاره گان متحد با تطبیق پرژه غرفه های سیار افتخار دارد که در اوسط سال 2020 از جمله توزیع کننده انحصاری محصوالت کمپنی مخابراتی سالم در سراسر کشور گردید. ستاره گان متحد نه تنها این پروژه را بشکل موفق تطبیق نمود بلکه باعث کسب اعتماد و تجربه کاری با شرکت های مختلف مخابراتی در کشور نیز گردید.

مکان هاییکه در آن کیوسک های سیار ما فعالیت دارد

طوریکه در ویدیوی پایین دیده میشود مشتریان ما از سرویس کیوسک های سیار ما بهره مند بوده.